2. aste: Holistiline regressiooniteraapia

Terapeudiõppe infotund

4. juunil kell 18.00 Holistika Instituudis
Kui oled läbinud holistilise treeningu ja kaalud 2. astmes jätkamist, siis see infotund on just sulle!

Avalduste vastuvõtt on alanud!

Terapeudikoolituse uus grupp 24-2 alustab koolitusteed 2024. aasta sügisel. Koolitaja on Katariina Liisa Martens. Rohkem infot avaldatakse peatselt.

Üldinfo

Terapeudiväljaõppesse saavad kandideerida need, kellel koolituse 1. aste Holistiline treening, on lõpetatud. Loe lähemalt allpool olevast menüüpunktist “Vastuvõtt”.

Koolituse 2. astmes omandatakse holistilise regressiooni terapeudi tööks vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Koolitusel osalemise eelduseks on esimese aasta, holistilise treeningu, nõuetekohane lõpetamine.

Peale kolme õpinguaastat koolituse 2. astmes, on õppija omandanud täiend ja alternatiivmeditsiini tippspetsialistile vajalikud kompetentsid. Koolituse lõpueksam on ühtlasi ka kutseeksam ja eksami sooritanu saab tase 6 holistilise regressiooni terapeudi kutse.

Elukestev õpe on kaasaegses haridussüsteemis väga tähtsal kohal. Tõepoolest, uut ametit õppida pole kunagi liiga hilja, eriti veel sellist, mille omandamise käigus õpitakse elamise kunsti. Terapeut pole teoreetik, ta on praktik. Just praktilised inimestega töötamise oskused on paljude jaoks koolituse ahvatlevaks osaks. Koolitus sobib väga hästi neilegi, kel pole soovi terapeudiks saada, kuid kes tahavad parandada oma suhtlemisoskusi ning on huvitatud koolitusel õpitud töövõtete ja teadmiste sulandamisest oma kutsetööga. Peale selle, et õpitakse osavamaks suhtlejaks, õpitakse väga erilist oskust – mõistma ja juhtima inimese alateadvuse tasandil toimuvaid protsesse. Õppijad rõhutavad oma tagasisides, et terapeudiõpe on juurde andnud eneseusku ja enesekindlust ning iseenda ja teiste inimeste paremat mõistmist.

Holistilise regressiooni terapeudid ise räägivad, et neil on põnev amet, milles on nii loomingut kui ainet ratsionaalseks analüüsiks. Töö ei lähe kunagi igavaks, sest kliendid on erinevad ning ikka ilmneb midagi uut ja üllatavat. Väga oluliseks peetakse vabadust oma aega ja koormust ise planeerida, sest holistilise regressiooni terapeudid töötavad reeglina erapraksises. Paljudesse ametitesse otsitakse noori, kuid terapeudiamet on üks väheseid, kus vanus ja elukogemus on vooruseks. Aja kulgedes kasvab meisterlikkus ja seda tööd saab teha kõrge vanuseni.

Koolitus kuulub Ülemaailmse Regressiooniteraapia Assotsiatsiooni (Earth Association for Regression Therapy EARTh) poolt tunnustatud koolitusprogrammide hulka.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) avalikust registrist. Holistika Instituudi õppekorralduse alustega saad tutvuda siin.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust, kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.
Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

 

Koolitusest

Miks holistilise regressiooni terapeute on vaja?

Meditsiin on aastakümneid keskendunud vaid haigustele. Uued arengud rahvatervise valdkonnas on toonud haigusekeskse patogeneesi mudeli kõrvale tervisekeskse salutogeneesi mudeli. Üha sagedamini küsitakse „kuidas säilitada tervist“, mitte kuidas diagnoosida ja ravida haigusi.

Tervishoius pööratakse üha rohkem tähelepanu ennetamistegevusele, sest lihtsam on haigusi ennetada kui haigeid inimesi terveks ravida. Aina olulisemaks peetakse inimese enda vastutust oma tervise ja heaolu eest. Suur vajadus on spetsialistide järgi, kes oskavad inimesi aidata vajalikke muutusi teha juba enne kui tervis on juba tõsiselt korrast ära. Harjumuste, toitumise ja eluviiside muutmisest tihti ei piisa, tulemusrikkam on muutuste tegemine isiksuse tasandil. Kui inimene pole objekt, kelle tervist parandatakse, on ta iseenda tervendaja, kelle tervis paraneb ja elukvaliteet tõuseb, kui ta muudab oma mõtteviisi, hoiakuid ja käitumist. Holistilise regressiooni terapeudid on saanud ettevalmistuse, et oma klientidele just sellist abi pakkuda. Terapeut aitab kliendil leida heaolu puuduse või terviseprobleemide põhjused ning teha selliseid muutusi, mis aitavad sisemist tasakaalu leida või tasakaalu taas luua. Kui paraneb tervis ja enesetunne, tõuseb ka elukvaliteet.

Kui küsimus on elus või surmas, on peavoolumeditsiini saavutused hiilgavad nii intensiivravis kui operatsioonide näol. Krooniliste haiguste ja psühhosomaatiliste sümptomite puhul pole aga peavoolumeditsiinil kuigi palju pakkuda. Ravimid annavad ajutist leevendust, kuid ei kõrvalda haiguse põhjust. Holistilise regressiooni terapeut just selliseid inimesi abistabki, kelle terviseprobleemid on psühhosomaatilise iseloomuga. Probleemide tekkel on kõige olulisemaks mõjutajaks emotsionaalne stressireaktsioon. Kõik meie probleemid, kehalised haigused kaasa arvatud, on alguse saanud olukordadest, millega inimene pole „hakkama saanud“, mis on olnud talle rasked või sobimatud. Terapeut aitab kliendil uurida oma sisemaailma holistilistel rännakutel ja leida minevikust üles oma probleemide algpõhjused. Üheskoos töötatakse läbi olukorrad, kust probleemid alguse on saanud ja vabastatakse minevikus kinnikiilunud tunde- ja mõttemustreid, inimesed jõuavad iseendale lähemale ja tervenevad.

Tutvu õppekavaga

Koolituse lõpetanu oskab abistada kliente optimaalse elukvaliteedi saavutamisel, aidates juhtida muutusi klientide tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses. Koolituse lõppedes on õppija omandanud tase 6 holistilise regressiooni terapeudi töös vajalikud kompetentsid. Terapeut:

 • hindab kliendi seisundit ja kogub vajalikku teavet kliendi elukäigu kohta;
 • loob kontakti kliendiga ja sõlmib vastastikused kokkulepped;
 • planeerib teraapiatsüklit, püstitab teraapia eesmärgid koostöös kliendiga;
 • viib läbi viia terapeutilist vestlust, valdab verbaalseid tehnikaid;
 • oskab läbi viia holistilist rännakut ja ka teisi teraapiatehnikaid;
 • hindab teraapia tulemuslikkust.

Kutseeksami sooritanu saab tase 6 holistilise regressiooni terapeudi kutse. Kutse andja on Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoda. Kutsetunnistuse väljastab Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoda.

Maailmavaade

Koolituse „Holistiline treening ja regressiooniteraapia“ teoreetiliseks baasiks on kolm valdkonda:

 • Holistiline maailma- ja inimesekäsitlus, mille kohaselt keha, meel, hing ja vaim moodustavad ühtse lahutamata terviku.
 • Positiivne psühholoogia – 21. sajandi särav täht psühholoogiamaailmas.
 • Salutoloogia – teadus tervisest, mis uurib, kuidas olla terve ja kuidas jääda terveks.
 1. Holistiline maailma- ja inimesekäsitlus, mille kohaselt keha, meel, hing ja vaim moodustavad ühtse lahutamata terviku. Kõik täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudid lähtuvad oma töös sellest käsitlusest ning holistilises regressiooniteraapias tegeldakse kõigi eespool nimetatud aspektidega, st teraapiaprotsessi on haaratud inimene tervikuna koos oma vajadustega nii füüsilisel, psüühilisel kui hingetasandil.

Holistilise käsitluse olulised osad:

 • Kvantfüüsika avastustele põhinev maailmanägemus, mille kohaselt kõige olemasoleva aluseks ja ühendajaks on ühendväli, infoväli ehk elava teadvuse väli (D. Bohmi, W. Pauli, M. Plancki, A. Goswami jt seisukohad).
 • Teadvus on kesksel kohal. Teadvuse fenomeni käsitletakse märksa laiemalt kui traditsioonilises psühholoogias. Teadvus on väli, täpsemalt infoväli, mis sisaldab infot ja loob pidevalt uut infot. Informatsioon on Universumi loov energia. Tuginetakse R. Sheldrake’i morfiliste väljade teooriale, K. Pribrami holonoomse aju teooriale.
 • Süsteemne lähenemine inimesele, avatud süsteemide toimimise ja arenemise seaduspärasused. Inimene on keskkonna lahutamatu osa, ta mõjutab keskkonda kogu aeg ning keskkond mõjutab omakorda inimest.
 • Transpersonaalse psühholoogia vallas tehtud teadvuse uuringud, eriti aju töö ja muutunud teadvusseisundite uuringud. Tänu neile uurimustele osatakse täna teadvusseisundeid palju paremini juhtida, kuna on teada, et kõigepealt on vaja arendada keskendumisvõimet ning tahte abil tähelepanu koondamise oskust. Muutunud teadvusseisundite kasutamine teraapias on muutnud teraapiaprotsessi palju efektiivsemaks. Meditatiivses seisundis töötab aju teisiti kui argiteadvuse tasandil ning alateadvusele on vabam juurdepääs, psüühika on muutustele vastuvõtlikum ning tundeblokeeringuid ja oma aja ära elanud mõtemustreid on kergem avastada, läbi töötada ja kõrvaldada. Holistilise regressiooniteraapia seanss ei ole lihtsalt vestlus terapeudi ja kliendi vahel – osa teraapiaseansist viibib klient meditatiivses ehk muutunud teadvusseisundis ning just see osa teraapiast on efektiivne ja tugeva tervendava mõjuga.
 • Holistlik õpetus inimese energeetikast (energiaväli, erinevad energiakehad, energiameridiaanid ja energiakeskused) ja keha-meele seostest, mille kohaselt saab keha tervendada psüühikas toimuvate muutuste kaudu. Holistilise tervishoiu üks põhimõtetest on, et terviseabis tuleb arvestada inimese erinevate osade koostoimimist. Holistilise käsitluse kohaselt on inimesel võime end ise ravida, s.t. normaalsesse tasakaaluseisundisse tagasi liikuda. Tasakaal on harmoonia keha, meele ja hinge vahel ning harmoonia inimese ja keskkonna vahel.
 • Metatervise kontseptsioon: kaasaegne, uudne ja integratiivne tervisekäsitlus. Metatervis on integratiivse meditsiini diagnostika- ja teraapiamudel, mis baseerub bio-psühho-sotsiaalsete tegurite seostel. See mudel aitab meil mõista ja parandada tervislikku seisundit, kuna osutab haiguste algsetele tekkepõhjustele, võimaldades sel moel saavutada heaolu ning tervis. Metatervise põhimõtete kohaselt on kõik probleemid, kehalised haigused kaasa arvatud, alguse saanud emotsionaalse konflikti poolt põhjustatud šokist. Meie kehaorganid, meel ja aju moodustavad lahutamatu terviku ning iga tugev emotsionaalne reaktsioon väljendub üheaegselt (holistiliselt) kogu organismis: psüühika, aju, organite/keha ja käitumise tasandil. Traumaatilisena kogetud elusündmus on psüühiliste ja füüsiliste muutuste alguspunkt. Metatervis annab meile täpse, kõikide haiguslike seisundite empiiriliselt tõestatud mõistmise, olgu selleks siis seljavalu, vähk, diabeet, südamehaigus, ekseem või lihtsalt külmetushaigus.Vaata ka: www.metatervis.ee ja www.meta-health.info
 • Südame matemaatika. Südame Matemaatika Instituudi Uurimiskeskus (Institute of HeartMath Research Center) on rohkem kui 25 aastat uurinud neid füsioloogilisi mehhanisme, mille abil süda suhtleb ajuga, mõjutades infotöötlust, tajuprotsesse, emotsioone ja tervist. Süda on teadvuse ja füsioloogiliste reaktsioonide vaheline liides, mis juhib emotsioone. Südamele keskendumine ja positiivsed tunded loovad meie kehas ja meeles koherentseid seisundeid, mis on vajalikud optimaalseks terviseks ja heaks sooritusvõimeks nii õppimises, töös kui spordis. Holistilise regressiooni terapeudid kasutavad neid teadmisi teraapiaprotsessi juhtimisel ning rakendavad instituudi poolt välja töötatud tehnikaid töös klientidega.
 1. Positiivne psühholoogia on 21. sajandi särav täht. Tekkinud on psühholoogiaharu, mis aitab inimestel, peredel ja kogukondadel olla edukad, elujõulised ja õitsvad ning pakub ühtlasi õnne ja heaolu teaduspõhise mõistmise ja ka efektiivse sekkumise aluseid. Tulipunkt on liikunud inimeste vaimsete häirete diagnoosimiselt ja kannatuste leevendamiselt kõige selle uurimisele, mis muudab elu rahuldustpakkuvaks. Kui varem käsitleti inimeste elu ja psüühikat skaalal „ebanormaalne-normaalne“, siis viimased paarkümmend aastat on toonud skaalale juurde uue dimensiooni – optimaalne elu.
  Uuritakse teaduslikult teemasid nagu rõõm ja nauding, tugevused, voorused, anded. Töötatakse välja praktikaid, mis aitavad inimestel õnnelikult elada ja keskendutakse ka sellele, kuidas sotsiaalsed süsteemid ja institutsioonid saaksid oma tegevusega inimeste heaolu toetada.
 1. Salutoloogia on teadus tervisest, mis uurib, kuidas olla terve ja kuidas jääda terveks. Meditsiinis on haigusekeskse patogeneesi mudeli kõrvale tekkinud tervisekeskne salutogeneesi mudel ja see on kaasaegses rahvatervise valdkonnas saanud arvestatavaks kontseptsiooniks. Küsimuse „Kuidas diagnoosida ja ravida haigusi?“  kõrval saab aina olulisemaks küsimus „Kuidas säilitada tervist?“

Tervishoius pööratakse aina rohkem tähelepanu haiguste ennetamisele, aina olulisem on inimese enda vastutus oma tervise ja heaolu eest. Inimene pole mitte ainult tervendamise objekt, ta on iseenda tervendaja, kelle tervis paraneb ja elukvaliteet tõuseb tema enda mõtteviiside, eluhoiakute ja tegevuse muutmise tulemusena. Suur vajadus on spetsialistide järgi, kes oskavad inimesi aidata muutuste tegemisel juba enne, kui haigused jõuavad tekkida, muutes mitte vaid eluviisi, vaid tehes muutusi ka isiksuse tasandil. Holistilise regressiooni terapeudid just sellist abi pakuvadki.

Õppekava

Holistika Instituudi tegevuse eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ja vastutust oma tervise säilitamisel ja terviseprobleemide ennetamisel ning kaasa aidata inimeste heaolu tõstmisele ja elukvaliteedi paranemisele.

Koolituse „Holistiline treening ja regressiooniteraapia“ kogupikkuseks on 4 aastat. Koolitus koosneb kahest astmest:

 1. aste: Holistiline treening: 1 aasta ja 2 kuud
 2. aste: Holistiline regressiooniteraapia: 3 aastat

Koolituse tulemusena on õppijal tase 6 holistilise regressiooni terapeudi kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Koolituse 2. astmes õpitakse erialaaineid ja üldaineid. Terapeudikoolituse põhirõhk on erialaainetel. Kõige suurem maht on holistilise regressiooniteraapia meetodi  õppimisel ja tehnikate harjutamisel. Erialaainete hulka kuuluvad ka terapeudi eetika, metatervise käsitlus ja süsteemne perekonnakäsitlus.

Üldained annavad tulevasele terapeudile vajalikud baasteadmised meditsiini ja psühholoogia alal. Õpitakse inimese anatoomiat ja füsioloogiat, psühhopatoloogiat, üldpsühholoogiat. Samuti antakse ülevaade täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonnaga seonduvatest õigusaktidest. Üldteadmisi saavad õppijad ka erinevate teraapiasuundade kohta, tutvustatakse erinevaid täiendmeditsiini ja loodusravi suundi ning ka erinevaid suundi psühhoteraapia valdkonnas.

Eneseteraapia on väga olulisel kohal kogu väljaõppe jooksul. Koolituse 2. astmes jätkab tulevane terapeut tööd iseendaga, omaenda probleemide ja sisekonfliktide lahendamist.

Meistriks saadakse vaid harjutades ja seepärast pühendatakse koolituse 2.astme alguses tublisti aega terapeudioskuste harjutamisele praktikumides. Harjutamine läheb lahti kohe, juba  esimesel õppemoodulil. Teisel terapeudiväljaõppe aastal jätkub teoreetiliste teemade läbivõtmine ja praktiliste harjutuste tegemine ning algab iseseisev kliendipraktika. Viimasel aastal toimub teadmiste laiendamine, tulevased terapeudid teevad oma kliendipraktikat ja aasta kõige mahukamaks kursuseks on supervisioon.

 

Õppeained

Lühend  Õppeaine nimetus
HOL Holistiline inimeseõpetus 2. osa
HRT Holistilise regressiooniteraapia meetod ja tehnikad
EE Holistilise regressiooni terapeudi eetika
META Metatervise alused
SÜS Süsteemne perekonnakäsitlus
KRIIS Psühholoogiline abi traumade ja kriiside puhul
TRANS Transpersonaalne psühholoogia ja teraapia
FÜS Inimese anatoomia ja füsioloogia
PAT Psühhopatoloogia
ÜPS Üldpsühholoogia alused
ÕIGUS Täiendmeditsiini valdkonnaga seonduvad õigusaktid
ETS Erinevad teraapiasuunad
PRAKTIKA 2 HC Praktika 2: Holistiline coaching arhetüüpide juurutamise protsessis
PRAKTIKA 3 HRT Praktika 3: Holistiline regressiooniteraapia
SUP     Supervisioon
TERAAPIA Eneseteraapia
KURSUSETÖÖD
KUTSEEKSAM
Kursusetööd
Lõpueksam/kutseeksam

Tutvu õppekavaga

Koolituse 2. astme läbimisel õppija:

 1. Tunneb holistilise regressiooniteraapia teoreetilisi aluseid ja toimemehhanisme ning oskab läbi viia holistilist regressiooniteraapiat klientidega.
 2. Tunneb holistilise inimesekäsitluse kaasaegseid teooriaid ja selles valdkonnas teostatud teaduslikke uurimusi.
 3. Tunneb tervikliku tervisekäsitluse aluseid, oskab analüüsida tervisemõjurite toimet ning nende põhjuslikke seoseid klientide tervise ja elukvaliteediga.
 4. Mõistab terviseprobleemide ennetamise põhimõtteid ja oskab neid rakendada holistilise regressiooniteraapia protsessis.
 5. Mõistab psühhosomaatiliste terviseprobleemide tekkemehhanismi, tunneb metatervise põhimõtteid ja rakendab neid teadmisi teraapiaprotsessis.
 6. Tunneb süsteemse perekonnakäsitluse aluseid, mõistab perekonna osa inimese kujunemisel ja oskab analüüsida kliendi probleemi seoses tema perekondliku taustaga.
 7. Analüüsib kliendi vajadust teraapia järgi, tunneb holistilise regressiooniteraapia näidustusi ja vastunäidustusi, oskab rakendada kliendi võimestamise võtteid teraapiaprotsessis.
 8. Analüüsib kriitiliselt oma terapeuditegevust ja hindab seda lähtudes eetilistest printsiipidest.
 9. Teab inimese suuremate organsüsteemide talitlust, tunneb nende omavahelist koostööd ja oskab organismis toimuvaid protsesse holistiliselt käsitleda.
 10. Analüüsib iseennast ja ümbritsevat maailma üldpsühholoogia printsiipidest ja käsitlustest lähtuvalt.
 11. Tunneb õigusakte, mis reguleerivad täiend- ja alternatiivmeditsiini valdkonda.
 12. Tunneb täiendmeditsiini erinevaid valdkondi ja psühhoteraapia erinevate suundade põhiseisukohti ja meetodeid.

 

Õpingute lõpetamise nõuded

Õppija on lõpetanud koolituse 2. astme ja saab lõputunnistuse, kui ta on

 • igas õppeaines osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses, välja arvatud supervisioon neljandal õppeaastal, mis tuleb läbida täies mahus;
 • läbi teinud kõik õppemoodulite ajal toimuvad praktikumid, kus harjutatakse holistilist rännakut;
 • esitanud erialaainete kirjalikud tööd õppejõudude poolt määratud tähtajaks ning sooritanud testid ja arvestused;
 • esitanud kõik kursusetööd tähtaegselt ning nõutud tasemel;
 • väljaspool õppepäevi läbi teinud eneseteraapia nõutud mahus (vähemalt neli 3-tunnist holistilise regressiooniteraapia seanssi iga õppeaasta kohta), kokku 16 seanssi nelja õppeaasta jooksul ja esitanud igal õppeaastal eneseteraapia voldiku koolituslepingus sätestatud tähtajaks;
 • sooritanud väljaspool õppepäevi nõutud mahus holistilise coachingu praktika ja esitanud iga praktikaseansi kohta raporti koolituslepingus sätestatud tähtajaks.
 • sooritanud väljaspool õppepäevi holistilise regressiooniteraapia kliendipraktika nõutud mahus ja esitanud klientide poolt täidetud tagasiside vormid.
 • esitanud lõpueksamiks/kutseeksamiks töö „Kirjalik juhtumianalüüs“ tähtaegselt, see on sooritatud nõutud tasemel ja saanud eksamil positiivse hinnangu.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

 1. Holistika Instituudi 2. astme lõputunnistus ja selle juurde kuuluva lisana õiend (eesti- ja ingliskeelne), mis kajastab õppekava täitmise tulemusi. Kui õppija pole täitnud kõiki õpingute lõpetamise nõudeid, väljastatakse talle tõend koolituses osalemise kohta.
 2. Holistilise regressiooni terapeut, tase 6 kutsetunnistus, mille väljaandjaks on Eesti Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja juurde loodud Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekoda.

 

Vastuvõtt

Koolituse 2. astmesse saavad kandideerida need, kellel koolituse 1. aste holistiline treening on lõpetatud. Vastuvõtul rakendatakse 3 vastuvõtunormi:

Vastuvõtunorm 1:  kandidaadil on kõrgharidus tervishoiu, psühholoogia, pedagoogika või sotsiaaltöö valdkonnas. 
Vastuvõtunorm 2: 
 kandidaadil on kõrgharidus, kuid mitte tervishoiu, psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö valdkonnas.
Vastuvõtunorm 3: 
 kandidaadil on keskharidus, kuid varasem õpi- ja töökogemus on piisav, et kandideerida koolituse teise astmesse.

Arvestame õppijate vastuvõtul õppijakandidaadi varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). Akadeemilise hariduse kõrval peame oluliseks:

 1. informaalset õpet sh. töökogemust;
 2. mitteformaalset õpet sh. täiendkoolituste läbimist;
 3. välismaal omandatud õpingute- ja töökogemust;
 4. enesearengut;
 5. Isiksuslikku küpsust ja sobivust terapeuditööks.

Loe lähemalt: “Vastuvõtunormid koolituse 2. astmesse”

 

Vastuvõtu käik:

1. Dokumentide esitamine.

 • Sooviavaldus. Täida registreerumisvorm meie kodulehel, vali koolitus: Holistiline regressiooniteraapia. Küsimuste korral saada meil aadressil info@holistika.ee või helista 6372777.
 • Haridustaset tõendavad dokumendid: diplom, akadeemiline õiend või hinneteleht.
  Kui õppija taotleb vastuvõttu normide 2 ja 3 alusel, siis koostab õppijakandidaat portfoolio. Juhendi, mis on abiks portfoolio koostamisel, saadame peale sooviavalduse täitmist.
 • Kaaskiri, milles on vastuvõtul esitatud dokumentide loetelu.
 • Vestluse käigus selgitatakse välja kandidaadi motivatsioon ja sobivus terapeudi väljaõppesse. Muuhulgas võetakse arvesse kandidaadi refleksiooni enesearengust esimesel õppeaastal ja esimesel õppeaastal praktiseeritud coachingu või ATV (arengut toetav vestlus) tulemusi.
 1. Vestlus vastuvõtukomisjoni liikmetega.
  Vestluse käigus selgitatakse välja kandidaadi motivatsioon ja sobivus terapeudi väljaõppesse. Muuhulgas võetakse arvesse kandidaadi refleksiooni enesearengust esimesel õppeaastal ja esimesel õppeaastal praktiseeritud coachingu või ATV (arengut toetav vestlus) tulemusi.

Vabastus üldainetest: Õppijal on võimalik taotleda vabastust üldainetest juhul, kui ta on varasemate õpingute käigus need õppeained läbinud ning esitab selle kohta vastavad dokumendid.

Vaata ka: “Vastuvõtunormid koolituse 2. astmesse”

Maksumus

Õppeaasta 1 maksumust vaata siit.

Õppeaasta 2 maksumuseks koos käibemaksuga on 2889 eurot. Õppemaksu saab tasuda ühekorraga või neljas osas või igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa. Maksegraafiku järgi tasumisel kantakse enne õppeaasta algust üle ettemaks 282 eurot ja seejärel 11 osamakset á 237 eurot kuus

Õppeaasta 3 maksumuseks koos käibemaksuga on 2975 eurot. Õppemaksu saab tasuda ühekorraga või neljas osas või igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa. Maksegraafiku järgi tasumisel kantakse enne õppeaasta algust üle ettemaks 280 eurot ja seejärel 11 osamakset á 245 eurot kuus.

Õppeaasta 4 maksumuseks koos käibemaksuga on 2995 eurot. Õppemaksu saab tasuda ühekorraga või neljas osas või igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa. Maksegraafiku järgi tasumisel kantakse enne õppeaasta algust üle ettemaks 295 eurot ja seejärel 12 osamakset á 225 eurot kuus.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.
Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja õppematerjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid, 40–60 lk. mooduli kohta. Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, sealhulgas eneseteraapia, õpperaamatud, transport ja toitlustamine ning majutus- ja toitlustuskulud suvelaagrite ajal, katab õppija ise.
Vastuvõtul sõlmib koolituses osaleja Holistika Instituudiga lepingu. Leping sõlmitakse õppeaastate kaupa iga õppeaasta alguses.

Koolituse käigus tehtavate lisakulutuste ligikaudne arvestus:

Eneseteraapia koolituse 2. astmes

Koolitusest osavõtjad saavad teraapiaseansse holistilise regressiooni terapeutide juures soodushinnaga 70 eurot 2–3-tunnilise seansi eest (norm. hind 80–125 eurot).

Õppeaasta 2 jooksul 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi soodushinnaga á 70 eurot, kokku 280 eurot.
Õppeaasta 3 jooksul 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi soodushinnaga á 70 eurot, kokku 280 eurot.
Õppeaasta 4 jooksul 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi soodushinnaga á 70 eurot, kokku 280 eurot.

Raamatud

 • Holistiline treening: umbes 120 eurot.
 • Holistiline regressiooniteraapia: umbes 130 eurot.

Suvelaagrid

 • Suvelaagrid toimuvad turismitaludes. Hind ööbimise ja toitlustamise eest on olnud vahemikus 60–65 eurot päevas, kogu laagri eest ca 330 – 390 eurot.

NB! Kodulehel toodud hinnad võivad muutuda! 

Kirjandus

HOLISTILISE MAAILMA- JA INIMKÄSITLUSE ALUSED

HOLISTILINE INIMESEÕPETUS

 • Eberth, Marina P. Holistiline treening. HT moodulid 1–8. Õppematerjal.
 • Eberth, Marina P. Holistiline regressiooniteraapia. Moodulid 1–12. Õppematerjal.
 • Eberth, Marina P. Minateadvuse areng. Õppematerjal.
 • Eberth, Marina P. Holistiline coaching kolmele. Õppematerjal.

HOLISTILISE REGRESSIOONITERAAPIA MEETOD JA TEHNIKAD

METATERVIS

 • Metatervis: Haiguste ülevaade. Kursuse materjal.
 • Helgerud, Trine, Madsen, Bent, Kolås, Dagfrid. Metameditsiin: Loodusseadused ja loomulik tervenemine.
 • Rob van Overbruggen. Psüühika tervendav jõud: Vähi psühholoogilise täiendravi mudelid. Menu, 2011.

EETIKA

SÜSTEEMNE PEREKONNAKÄSITLUS

 • Boltzmann, Tiiu. Perekonna varjatud seadused. Suhete käsiraamat sünnist surmani. Väike Vanker, 2013.
 • Hellsten, Tommy. Olla lapsevanem. Pilgrim, 2007.
 • Wilfried Nelles. Tegelikkuse tervendav jõud. Väike Vanker, 2010.

PRAKTIKA 1: HOLISTILINE COACHING

 • Eberth, Marina P. Holistiline coaching kolmele: Juhend holistilise coachingu harjutamiseks. Õppematerjal, 2011.

PRAKTIKA 2: HOLISTILINE COACHING ARHETÜÜPIDE JUURUTAMISE PROTSESSIS

 • Eberth, Marina P. Holistiline coaching kolmele kangelasele: Holistiline coaching arhetüüpide juurutamise protsessis. Õppematerjal, 2014

INIMESE ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA

 • Kingissepp, P-H. Inimese füsioloogia.
 • Watson, C., Kirkcaldie, M., Paxinos, G. The Brain: An Introduction to Functional Neuroanatomy. Elsevier Inc, 2010.

PSÜHHOPATOLOOGIA

ÜLDPSÜHHOLOOGIA

 • Bachmann, T., Maruste, R. Psühholoogia alused. Tallinn: Ilo, 2003.
 • Seligman, M. Ehe õnn. Tallinn: Pilgrim, 2008.

TÄIENDMEDITSIINI VALDKONNAGA SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

 • Kirjalik materjal õppejõult.
 • Luik-Tamme, I. „Teavitamine kuld, vaikimine …?“ SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Leht, 2011
 • Luik-Tamme, I. „Patsiendiseaduse eelnõust“ SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Leht, 2011
 • Luik-Tamme, I. „Kes teavitaks arsti ravimiuuringutega kaasnevatest võimalikest (juriidilistest) kõrvalnähtudest? Lege Artis, 2011
 • Luik-Tamme, I. „Kogu Euroopas on arstid mures hagide kasvu pärast“ Meditsiiniuudised, 2011.

ERINEVAD TERAAPIASUUNAD

 • Karasu, Tokosz. Psychotherapies: An overview. American Journal of Psychiatry, 1977, 134 (8), 851 – 864. Tõlge eesti keelde: Erinevad psühhoteraapia suunad.
 • Transpersonaalse psühhiaatria ja psühholoogia tekstikogumik. Scotton B.W., Chinen A.B., Battista J.R.(Toim). ESTRA, 2011.
 • Metzner, Ralph. Alkeemiline kaemus: Hingetarkuse kasutamine tervendamiseks ja juhiste saamiseks. ESTRA, 2012.
 • Metzner, Ralph. Meeleruum ja ajavoog: Teadvusseisundite mõistmine ja oskus neid kasutada. ESTRA, 2012.
 • Walsh, Roger, Vaughan, Frances. Egost kõrgemale. Väike Vanker, 2007.
 • Wilber, Ken. Kõiksuse lühilugu. ESTRA, 2013.

 

Koolituskalender 2023/2024

PEATSELT ALUSTAB:

TEINE ÕPPEAASTA HRT 24-2
Koolitaja: KATARIINA LIISA MARTENS
Moodulite kuupäevad leiad alamenüüs “Kuupäevad 2024/2025”


ALANUD KOOLITUSED:

TEINE ÕPPEAASTA HRT 23-2
Koolitaja: TIINA PEDAK
2023
28. september – 1. oktoober | Moodul 1 | 4 päeva
21.–22. oktoober | FÜS/PAT | 2 päeva
30. november – 3. detsember | Moodul 2 | 4 päeva
9.–10. detsember | FÜS/PAT | 2 päeva
2024
27.–28. jaanuar | FÜS/PAT | 2 päeva
15.–18. veebruar | Moodul 3 | 4 päeva
23.–24. märts | FÜS/PAT | 2 päeva
20.–21. aprill | FÜS/PAT | 2 päeva
2.– 5. mai | Moodul 4 | 4 päeva
30. juuni – 5. juuli | Moodul 5 | 6 päeva, suvelaager

KOLMAS ÕPPEAASTA HRT 22-3
Koolitaja: HEILI LAIDO
2023
14.–17. september | HRT M 6 | 4 päeva
23.–26. november | HRT M7 | 4 päeva
9.–10. detsember | DEMO | 2 päeva
2024
17.–23. jaanuar | HRT M8 | 7 päeva
9.– 11. veebruar | EE2 0,5 + 1.META + 1.PSÜH | 2,5 päeva
8.– 10. märts | EE3 0,5 +2.META + 2.PSÜH | 2,5 päeva
4.–7. aprill | SUP 0,5+SUP 0,5+EE4 0.5 +3.META + 3.PSÜH | 3,5 päeva
16.– 19. mai | SUP 0,5+SUP 0,5+EE5 0.5 +4.META + 4.PSÜH | 3,5 päeva
31. mai – 2. juuni | HRT M9 | 3 päeva
21.–25. juuli | HRT M10 | 5 päeva, suvelaager

NELJAS ÕPPEAASTA HRT 21-4A
Koolitaja: MARINA PAULA EBERTH
2023
28. september – 1. oktoober | HRT M11 | 4 päeva
21. – 22. oktoober | 1.META, 2.META | 2 päeva
3. – 5. november | 3.META + SUP1 + 1.TRANS 0,5 + 1.KRIIS 0,5 | 3 päeva
1. – 3. detsember | 4.META + 2.KRIIS 0,5 + 2.TRANS 0,5 + SUP1 | 3 päeva
2024
13. – 14. jaanuar | SUP1+ SUP 0,5 + 3.TRANS 0,5 | 2 päeva
10. – 11. veebruar | SUP 0,5 + 4.TRANS 0,5 + 1. PSÜH | 2 päeva
8. – 10. märts | 5.TRANS 0,5 + SUP 1 + 2. PSÜH | 2,5 päeva
6. – 7. aprill | SUP 1+3.PSÜH | 2 päeva
18. – 19. mai | SUP 1+4.PSÜH | 2 päeva
1.– 2. juuni | SUP 1+ SUP 1 | 2 päeva
7. – 11. juuli | HRT M12 | 5 päeva

NELJAS ÕPPEAASTA HRT 21-4B
Koolitaja: KATARIINA LIISA MARTENS
2023
5. – 8. oktoober | HRT M11 | 4 päeva
4. – 5. november | SUP1+ 1.KRIIS 0,5 + 1.TRANS 0,5 | 2 päeva
2. –3. detsember | 2.TRANS 0,5 + 2.KRIIS 0,5 + SUP1 | 2 päeva
2024
13. – 14. jaanuar | SUP1+ 3.TRANS 0,5 + SUP 0,5 | 2 päeva
9. – 11. veebruar | 4.TRANS 0,5+ SUP 0,5+ 1.META+1.PSÜH | 3 päeva
7.– 10. märts | 5.TRANS 0,5+ SUP 1+ 2.META+2.PSÜH | 3,5 päeva
5. – 7. aprill | SUP 1+3. META+ 3.PSÜH | 3 päeva
17. – 19. mai | SUP 1+4. META+ 4.PSÜH | 3 päeva
8.– 9. juuni | SUP 1+ SUP1 | 2 päeva
14. – 18. juuli | HRT M12 | 5 päeva

Koolituskalender 2024/2025

PEATSELT ALUSTAB:

TEINE ÕPPEAASTA HRT 24-2
Koolitaja: KATARIINA LIISA MARTENS
2024
26.–29. september | Moodul 1 | 4 päeva
26.–27. oktoober | FÜS/PAT | 2 päeva
14.–17. november | Moodul 2 | 4 päeva
7.–8. detsember | FÜS/PAT | 2 päeva
2025
9.–12. jaanuar | Moodul 3 | 4 päeva
15.–16. veebruar | FÜS/PAT | 2 päeva
6.–9. märts | Moodul 4 | 4 päeva
12.–13. aprill | FÜS/PAT | 2 päeva
10.–11. mai | FÜS/PAT | 2 päeva
6.–11. juuli | Moodul 5 | 6 päeva, suvelaager


ALANUD KOOLITUSED:

KOLMAS ÕPPEAASTA HRT 23-3
Koolitaja: TIINA PEDAK
2024
5.–8. september | HRT M 6 | 4 päeva
7.–10. november | HRT M7 | 4 päeva
14.–15. detsember | DEMO | 2 päeva
2025
15.–21. jaanuar | HRT M8 | 7 päeva
14.–16. veebruar | Õigus 0,5 + EE2 0,5 + ETS 1+ ETS 1 | 3 päeva
14.–16. märts | Õigus 0,5 + EE3 0,5 + ETS1 + SUP1 | 3 päeva
24.–27. aprill | SUP 0,5 + SUP 0,5 + EE4 0.5 + ETS1 + SÜS1 | 3,5 päeva
23.–25. mai | EE5 0.5 + ETS1 + SÜS1 | 2,5 päeva
6.–8. juuni | HRT M9 | 3 päeva
27.–31. juuli | HRT M10 | 5 päeva, suvelaager

NELJAS ÕPPEAASTA HRT 22-4
Koolitaja: HEILI LAIDO
2024
26.–29. september | HRT M11 | 4 päeva
16.–17. november | KRIIS1 + TRANS 0,5 + SUP 0,5 | 2 päeva
7.–8. detsember | TRANS 0,5 + SUP 1,5 | 2 päeva
2025
18.–19. jaanuar | TRANS 0,5 + SUP 0,5 + SUP1 | 2 päeva
13.–16. veebruar | TRANS 0,5 + SUP 0,5 + ÕIGUS 0,5 + SUP 0,5 + ETS1 + ETS1 | 4 päeva
14.–16. märts | ÕIGUS 0,5 + TRANS 0,5 + ETS1 + SUP 0,5 | 2,5 päeva
25.–27. aprill | SUP 1+ ETS1 + SÜS1| 3 päeva
23.–25. mai | SUP 1 + ETS1 + SÜS1 | 3 päeva
7.–8. juuni | SUP 1+ SUP 1 | 2 päeva
27.–31. juuli | HRT M12 | 5 päeva

Registreeru koolitusele

*nõutud väljad


  1. aste Holistiline treening2. aste: Holistiline regressiooniteraapiaHolistiline treening 2,0
  Millise kooli, ülikooli või muu õppeasutuse oled lõpetanud ja millal?  Lühike ülevaade tööalasest tegevusest  Millised on sinu arvates su tugevad küljed ja/või positiivsed omadused?  Kuidas jõudis esimest korda sinuni info Holistika Instituudi koolituste kohta?  Olen tutvunud Isikuandmete töötlemise põhimõtetega Holistika Instituudis ja registreerides end koolitusele annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
  Olen teadlik, et holistilisse treeningusse registreerimise aluseks on lisaks siinse vormi esitamisele registreerimismaksu (40€) tasumine arve alusel, mis saadetakse eraldi minu e-posti aadressile.