HOLISTILINE INIMESEÕPETUS 1 JA 2

Maht 1. astmes 60 t kontaktõpet + 10 t iseseisvat tööd
2. astmes 76 t kontaktõpet + 20 t iseseisvat tööd
Kokku 166 t
Õppejõud Marina Eberth, Katariina Martens, Heili Laido, Kristiina Garancis
Eesmärk Õppija tunneb holistilise inimesekäsitluse kaasaegseid teooriaid ja terviklikku tervisekäsitlust, mõistab tervisemõjurite ning võimestamise osa probleemide ennetamisel ja elukvaliteedi tõstmisel.
Õpiväljund
 • Omab ülevaadet holistilise inimkäsitluse põhiteemadest ja selles valdkonnas teostatud teaduslikest uurimustest.
 • Mõistab inimese psüühika funktsioneerimise holistilisi seaduspärasusi ja inimese-keskkonna seoseid.
 • Tunneb teadvuse holistilist käsitlust ja minateadvuse arenguetappe läbi elukaare.
 • Tunneb tervikliku tervise aluseid, oskab analüüsida tervisemõjurite toimet ning nende põhjuslikke seoseid tervisele ja elukvaliteedile.
 • Tunneb terviseprobleemide ennetamise põhimõtteid ja nende rakendamise võimalustest tervise säilitamisel.
 • Oskab võrrelda holistilist maailma- ja inimesekäsitlust ja tänapäeva teaduslikku üldpsühholoogiat.
Läbitavad teemad Teadvuse holistiline käsitlus:  Teadvus, alateadvus ja üliteadvus, kollektiivne teadvus. Kolme Mina teooria. Teadvusseisundid ja ajurütmid. Psüühiliste funktsioonide holistiline käsitlus:

 • Taju, tähelepanu ja mälu holistiline käsitlus. Aju töö holograafiline teooria K. Pribrami järgi. E. Tulvingu uurimused mälu valdkonnas.
 • Tahteprotsesside transpersonaalne käsitlus R. Assagioli järgi.
 • Tunded ja vajadused M. Seligmani käsitluses. Tunded vaimse ja füüsilise tervise mõjutajana.
 • Mõtlemine. Uskumuste süsteemid: uskumuste kujunemine ja muutmine. Uskumuste bioloogia B. Liptoni järgi.
 • Intuitsiooni terviklik käsitlus. Südame Matemaatika Instituudi (Institute of HeartMath) kaasaegsed käsitlused südame mõjust organismile.

Keha, kehaliste funktsioonide ja seksuaalsuse holistiline käsitlus.

Süsteemiteooria alused. Avatud süsteemid ja nende areng. Süsteemide surm ja taassünd. Evolutsioon ja kvanthüpe. Loomulikud elukriisid kui arenguvõimalus. Süsteemne lähenemine inimesele. Süsteemse lähenemise põhimõtete kasutamine teraapias. Minateadvuse teke ja arenguetapid sünnist surmani. Inimese elukaar ja selle osad.
Tervikliku tervise alused. Keha ja meele seos, psüühika ja tervise vastastikune mõju. Haigusekeskne patogeneesi mudel. Ressurssidele orienteeritud lähenemine tervisele ja tervisekeskne salutogeneesi mudel. Terviseprobleeme ülalhoidvad faktorid. Võimestamine ja võimestumine tervise teenistuses. Terviseprobleemide ennetamine. Organite ja protsesside koherentsus. Positiivse psühholoogia seisukohtade rakendamine terviseprobleemide ennetamisel. Optimaalne elu versus normaalne elu. Õnn ja eneseteostus.
Iseseisev töö Õppematerjalide läbitöötamine. Koduülesannete lahendamine.
Meetodid Loengud, loetud kirjanduse ühisarutelud, rühmatööd, joonistamine, rollimängud. Praktikumid: praktilised harjutused, meditatsioonid ja praktikad.
Sooritamise nõuded Osalemine 80% loengutes, osavõtt aruteludest, rühmatöödest ja praktikumidest. Teadmiste kontroll: valikvastustega test.
Õppematerjal
 • Eberth, Marina. Holistiline treening. Moodulid HT 1 – 8. Õppematerjal.
 • Eberth, Marina. Holistiline regressiooniteraapia. Moodulid HRT 1–12. Õppematerjal.
 • Eberth, Marina. Minateadvuse areng. Õppematerjal.