ÜLDPSÜHHOLOOGIA ALUSED

Maht 32 t kontaktõpet + 36 t iseseisvat tööd
Kokku 68 t
Õppejõud Katrin Hauk
Eesmärk Õppija tunneb inimese psüühika ja käitumise üldisi universaalseid seaduspärasusi.
Õpiväljund
 • Omab ülevaadet põhiteemadest, millega tegeleb tänapäeva teaduslik psühholoogia.
 • Mõistab inimese psüühika funktsioneerimise põhilisi seaduspärasusi ja nende seotust keskkondlike teguritega.
 • Seostab teaduslikku psühholoogiat rakenduslike väljunditega.
 • Oskab analüüsida iseennast ja ümbritsevat maailma teadusliku üldpsühholoogia printsiipidest ja käsitlustest lähtuvalt.
 • Oskab võrrelda tänapäeva teaduslikku üldpsühholoogiat holistilise maailma- ja inimesekäsitlusega.
Läbitavad teemad Psühholoogia üldküsimused:

 • Aine, meetodid, printsiibid, struktuur.
 • Arengulugu.
 • Psüühika evolutsioonilise tekke ja arengu loodusteaduslik käsitlus.
 • Psüühika neuroteaduslikud alused ja ontogenees.
 • Vajadused ja motiivid.
Tunnetusprotsessid: aistingud, tajud, mälu, kujutlus ja fantaasia, mõtlemine, keel ja kõne, tahe, tundmused ja emotsioonid, tähelepanu ja teadvuse seisundid.
Isiksus ja sotsiaalsed suhted.
Positiivne psühholoogia.
Iseseisev töö Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine. Kirjutada essee oma vajadustest ja motiividest. Katsete läbiviimine ja raportite kirjutamine:

 1. 3 kuni 5-inimeselistes gruppides töötada välja katseskeem reageerimiskiiruse lihtsaks mõõtmiseks, katse  läbiviimine, tulemuste võrdlemine.
 2. Ema ja 2- või 3-aastase lapse jutu lindistamine ja salvestatu analüüs.
Meetodid Loengud, loetud kirjanduse ühisarutelud, rühmatöö: üldpsühholoogia seostamine ja võrdlus holistilise maailma- ja inimesekäsitlusega, katsete läbiviimine.
Sooritamise nõuded Osalemine 80% loengutes, osavõtt aruteludest ja rühmatöödest, katsete tulemusest raporti esitamine. Teadmiste kontroll: valikvastustega test.
Õppematerjal
 • Bachmann, T., Maruste, R. (2003). Psühholoogia alused. Tallinn: Ilo.
 • Seligman, M. (2008). Ehe õnn. Tallinn: Pilgrim.