METAMEDITSIINI ALUSED

Maht 32 t kontaktõpet + 30 t iseseisvat tööd
Kokku 62 t
Õppejõud Ave Sepp
Eesmärk Õppija mõistab haiguste tekkemehhanismi ja kulgu lähtudes metameditsiini põhimõtetest.
Õpiväljund
  • Omab ülevaadet metameditsiini põhiteemadest.
  • Mõistab haiguste tekkemehhanismi metameditsiini põhimõtete valguses.
  • Oskab analüüsida oma kehalisi sümptomeid metameditsiini käsitlustest lähtuvalt.
  • Oskab analüüsida klientidel esinevaid kehalisi sümptomeid.
Läbitavad teemad Metameditsiini tutvustus (ajalugu, printsiibid, mudelid ja tehnikad). Integratiivne meditsiin ja terviseuskumused. Stressipäästikud. Tervenemisprotsessi peamised faasi ja punktid metameditsiinis.
Organite erinevad reaktsioonid ja embrüoloogilised seosed. Aju kui keskne juhtimissüsteem, seosed emotsioonide ja organitega. Ajutüvi ja väikeaju: seosed emotsioonide, uskumuste ja organitega.
Metameditsiini analüüsiprotsess: kliendi jälgimine, dominantse poole määramine.
Suuraju ja suurajukoor: seosed emotsioonide, uskumuste ja organitega. Mikroorganismid kui bioloogilised abilised. Metameditsiini analüüsiprotsess: 12 analüüsiprotsessi küsimust.
Teadlikkus, isetervenemine ja integratiivsed teraapiad. Emotsioonide vabastamine ja uskumuste muutmine. Hingetasandi teadlikkus (Soul-ution protsess).
Iseseisev töö Õppekirjanduse läbitöötamine. Kehasümptomite analüüs ja raportite kirjutamine.
Meetodid Loengud, praktilised harjutused, rühmatööd.
Sooritamise nõuded Osalemine 80% loengutes, osavõtt aruteludest ja rühmatöödest, kehasümptomite analüüsi raporti esitamine. Teadmiste kontroll: valikvastustega test.
Õppematerjal   
  • Metameditsiin: Haiguste ülevaade. Kursuse materjal.
  • Helgerud, Trine, Madsen,Bent, Kolås,Dagfrid. Metameditsiin: Loodusseadused ja loomulik tervenemine.
  • Van Overbruggen, Rob. Psüühika tervendav jõud: Vähi psühholoogilise täiendravi mudelid.