PSÜHHOLOOGILINE ABI TRAUMADE JA KRIISIDE PUHUL

Maht 8 t kontaktõpet + 4 t iseseisvat tööd
Kokku 12 t
Õppejõud Ene Talvist
Eesmärk Õppija tunneb kriisiabi põhimõtteid ja oskab abistada psühholoogilises kriisis olevat klienti.
Õpiväljund
  • Tunneb kriisiabi põhimõtteid.
  • Mõistab psühholoogilises kriisis oleva kliendi psüühika toimimise iseärasusi ja oskab teda aidata.
Läbitavad teemad Kriisiabi mõiste ja eesmärk. Kriiside tüpoloogia. Traumaatilised kriisid. Katastroofid ja õnnetused, nende mõju inimese psüühikale. Ohvrite liigid. Psühholoogilise kriisijuhtimise põhireeglid. Tavapärased reaktsioonid kriisiolukorras. Šokireaktsioonid. Kriisiseisundis inimestega suhtlemise iseärasused.Kuidas aidata inimest vahetult õnnetuse järel ja milline on hilisem abi peale emotsionaalselt rasket sündmust. Käitumine paanikas oleva inimesega.

Abi iseendale, osaledes õnnetuses või katastroofis.

Traumajärgne stressihäire (PTSD).

Iseseisev töö Õppematerjalide läbitöötamine.
Meetodid Loengud, arutelud, rühmatööd, praktilised harjutused.
Sooritamise nõuded Praktiline töö juhtumite lahendamisel. Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses. Osavõtt aruteludest ja rühmatöödest.
Õppematerjal 
  • Ene Talvist. Psühholoogilises kriisis olija abistamine. Õppematerjal.
  • Babette Rothchild. Traumast paranemise kaheksa võtit. Tallinn, 2011.