HOLISTILISE REGRESSIOONI TERAPEUDI EETIKA

Maht 20 t kontaktõpet + 30 t iseseisvat tööd
Kokku 50 t
Õppejõud Ene Talvist ja Marina Eberth
Eesmärk Õppija tunneb terapeudi eetikat ja eetilisi probleeme, erinevaid eetikakoodekseid, ülekandeid ja vastuülekandeid, oskab analüüsida enda kui terapeudi nõrkusi ja probleeme.
Õpiväljundid
  • Tunneb eetika mõisteid ja probleemide ning erinevaid eetikakoodekseid.
  • Mõistab kõrgendatud nõudeid teraapiale, kus klient on muutunud teadvusseisundis.
  • Oskab arvestada ülekande ja vastuülekandega.
  • Oskab analüüsida enda kui terapeudi nõrkusi ja probleeme.
  • On teadlik eetilise väärkäitumise lõksudest ja teab, kuidas neist hoiduda.
Läbitavad teemad Põhimõisted: väärtused, eetika, kõlblus, moraaliprintsiibid. Professionaalsus ja eetiline käitumine. Eetikakoodeksid. Kliendi teavitatud nõusolek.
Terapeudi eetika ABC: Aeg ja koht kui teraapia turvalised raamid. Teraapia eest tasumine. Aktsepteerimine kui kontakti alus. Konfidentsiaalsus. Roll ja kindlad piirid.
Holistilise regressiooni terapeudi eetika. Kliendi erivajadused muutunud teadvusseisundis. Teavitatud nõusolekuga seonduvad probleemid. Puudutus teraapias. Kognitiivne dissonants. Ülekanne ja vastuülekanne. Terapeudi riskide mudel. Eetilised väljakutsed: kliendist mittehoolimine, aitaja läbipõlemine, teadmatus lõksudest, muutunud teadvusseisundi mõju alahindamine, ülekanne ja vastuülekanne. Eetilise käitumise võtmed: tõeline hoolimine, soov uurida enese motiive, rääkida tõtt, küsida abi ja õppida, tunnistada oma kaitsemehhanisme. Eetilise väärkäitumise tagajärjed. Väärkäitumise ennetamine.
Iseseisev töö Kirjanduse läbitöötamine, enesevaatlusküsimustike täitmine, referaadi koostamine ja ettekande ettevalmistamine.
Meetodid Loengud, eetiliste dilemmade arutelud  rühmades, harjutused ja rollimängud, referaatide kuulamine,  ühisarutelud.
Sooritamise nõuded Osalemine 80% loengutes, referaadi koostamine ja ettekandmine, osavõtt aruteludest ja rollimängudest, enesevaatlusküsimustike täitmine.
Õppematerjal Kylea Taylor. The Ethics of Caring. 1995.