ERINEVAD TERAAPIASUUNAD

Maht 40 t kontaktõpet + 4 t iseseisvat tööd
Kokku 44 t
Õppejõud Katariina Martens, Sven Konga, Anu Rootalu, Anu Hermlin, Alar Krautmann
Eesmärk Õppijal on ülevaade erinevatest teraapiasuundadest ja abistamisvõimalustest, teraapiate ajaloost ja teraapiamaastikust tänapäeval.
Õpiväljund
  • Omab ülevaadet erinevate teraapiasuundade põhiseisukohtadest ja meetoditest.
  • Oskab erinevaid teraapiasuundi võrrelda, tunneb nende tugevusi ja nõrku külgi.
  • Tunneb holistilise regressiooniteraapia kohta teraapiamaastikul.
Ülevaade erinevatest psühhoteraapia suundadest Psühhoteraapia eelne ajalugu. Psühhoteraapia teke ja algus. Kolm peamist psühhoteraapia arengusuunda: dünaamiline, käitumispsühholoogiline ja kogemuslik suund. Ülevaade erinevatest klassikalistest psühhoteraapia koolkondadest ja nende võrdlus: kuidas kirjeldatakse inimese probleemide põhiolemust; kuidas toimub raviprotsess ja mis tekitab muutuse; milline on terapeudi-kliendi suhe; missugused on peamised ravivõtted. Postmodernistlikud suunad: integratiivne ja narratiive teraapia.

Individuaalne psühhoteraapia ja grupiteraapia.

Täiendmeditsiin ja loodusteraapia
  • Hiina traditsiooniline meditsiin: põhiseisukohad, põhimõisted, inimkäsitlus, tervisekäsitlus, toimemehhanismid.
  • Tiibeti traditsiooniline meditsiin: põhiseisukohad, põhimõisted, inimkäsitlus, tervisekäsitlus, toimemehhanismid.
  • Homöopaatia: põhiseisukohad, põhimõisted, inimkäsitlus, tervisekäsitlus, toimemehhanismid.
  • Eesti loodusteraapia: põhiseisukohad, põhimõisted, inimkäsitlus, tervisekäsitlus, toimemehhanismid.
Iseseisev töö Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine.
Meetodid Loengud, loetud kirjanduse ühisarutelud, rühmatööd.
Sooritamise nõuded Osalemine õppetöös 80% ulatuses, kodutöö sooritamine, osavõtt aruteludest ja rühmatöödest. Referaadi koostamine ja ettekandmine. Diskussioonigrupi kirjalik raport. Teadmiste kontroll valikvastustega testiga.
Õppematerjal
  • Kirjalik materjal õpetajatelt.
  • Karasu, Tokosz. Erinevad psühhoteraapia suunad. Tõlge eesti keelde. Originaalartikkel: Karasu, Tokosz. Psychotherapies: An overview. American Journal of Psychiatry, 1977, 134 (8), 851 – 864.

Soovituslik:

  • Corey, Gerald. Juhtumi analüüs nõustamises ja psühhoteraapias. Väike Vanker 2001.