PRAKTIKA ATV 1: ARENGUT TOETAVA VESTLUSE SEANSSIDE LÄBIVIIMINE

PRAKTIKA ATV 2: ARENGUT TOETAV VESTLUS ARHETÜÜPIDE JUURUTAMISE PROTSESSIS

Maht 1. aastal 60 tundi praktikat ja 6 tundi iseseisvat tööd, kokku 66 tundi
2. aastal 60 tundi praktikat ja 36 tundi iseseisvat tööd, kokku 96 tundi
Õppejõud Heili Laido, Katariina Martens, Kristiina Garancis, Tiina Pedak, Marina Eberth
Eesmärk 1. astmes: Õppija oskab kasutada vestlustehnikaid ja terapeudi rollis olles juhtida kliendi võimestamise protsessi. Õppija kogeb kliendi rollis olles võimestamise mõju iseendale ja oma elule.

2. astmes: Õppija tunneb inimese arenguga seotud arhetüüpe ja oskab juhtida arengut toetava vestlust nende arhetüüpide juurutamisel.
Õppija saab kliendi rollis olles kogemuse arhetüüpide juurutamisest ATV abil.

Õpiväljund
1. astmes
 • Valdab vestlustehnikaid (kuulamine, küsimuste esitamine, peegeldamine, kokkuvõtete tegemine).
 • Oskab luua ja juhtida kontakti suhtlemisel, motiveerida, lahendada konflikte.
 • Tunneb eesmärgistamise põhimõtteid ja oskab klienti abistada eesmärkide püstitamisel.
 • Tunneb eesmärgi poole liikumise teel olevaid sisemisi ja väliseid takistusi, oskab klienti abistada nende takistuste avastamisel ja kõrvaldamisel, soodustades kliendi võimestumist.
 • Oskab märgata ja reflekteerida kliendi positiivset ressurssi.
 • Oskab koostada eesmärgi saavutamiseks vajalikku tegevusplaani ja abistada klienti tegevusplaani koostamisel.
 • Oskab teha kokkuvõtteid.
Õpiväljund
2
. astmes
 • Tunneb inimese arengu ja elukaarega seotud arhetüüpe.
 • Oskab analüüsida iseenda psüühikat ja käitumist arhetüüpide käsitlusest lähtudes.
 • Oskab klienti abistada arhetüüpide juurutamisel: eesmärgi sobiva eesmärgi valimine, tegevusplaani koostamine.
 • Oskab klienti abistada sisemiste ja välimiste takistuste avastamisel ja kõrvaldamisel.
Iseseisev töö Õppematerjali läbitöötamine ja praktikaseanssideks ettevalmistumine.
ATV praktika toimub kindla kooseisuga kolmeliikmelistes gruppides. Peale kolmiku kohtumist kirjutab õppija raporti oma kogemusest nii terapeudina kui kliendina. Juhendi järgi kirjutatud raportid saadetakse koolitajale-superviisorile.
Meetodid Struktureeritud vestlus. Kujutlusharjutused, meditatiivsed harjutused.
Sooritamise nõuded Praktika sooritamine täies mahus. Õppija viib läbi ATV protsessi, kokku vähemalt 4 seanssi ühe kliendiga õppeaasta jooksul ja esitab kirjaliku raporti iga ATV seansi kohta.
Õppematerjal
 • Praktika 1: Eberth, Marina P. ATV kolmele: Juhend arengut toetava vestluse harjutamiseks, 2011. Õppematerjal.
 • Praktika 2: Eberth, Marina P. ATV kolmele kangelasele: Arengut toetav vestlus arhetüüpide juurutamise protsessis. Õppematerjal, 2014.
 • Pearson, Carol. Awakening the Heroes Within. HarperSanFrancisco, 1991.