hi-25-logo

Стань лучшей версией самого себя!

Двери открыты! Ждем вас 13 июня в 18:00 в Институте Холистики.
Заходи, познакомься с нашими преподавателями и получи представление о программе холистического тренинга!

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Holistika Instituudis

Meiega suheldes või meie teenuseid kasutades usaldate meile palju andmeid. Eraisikute kontaktandmed ja muu eraeluline teave on konfidentsiaalne ja sellele ligipääsu on seadus kitsendanud. Tutvustades isikuandmete töötlemise põhimõtteid Holistika Instituudis kirjeldame, kuidas me kasutame Teie isikuandmeid ja tagame nende puutumatuse.

Mis on isikuandmed ja mida tähendab andmete töötlemine?

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad inimest tuvastada, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Kuidas isikuandmed meieni jõuavad?

 1. Te külastate meie veebilehte ja tellite Holistika Instituudi uudiskirja.
 2. Te külastate meie veebilehte ja täidate registreerimisvormi, kuna soovite asuda instituuti õppima.
 3. Te esitate meile oma varasemat hariduskäiku tõendavaid dokumente.
 4. Te olete vastu võetud Holistika Instituudi koolitusele ja sõlminud koolituslepingu.
 5. Te osalete meie korraldatud üritustel ja registreerite end eelnevalt telefoni teel, meili teel või meie kodulehe kaudu.
 6. Te saadate meile teabenõude meiliga või helistate meie infotelefonile.
 7. Te suhtlete meiega sotsiaalmeedia kaudu. Näiteks Facebooki leht.
 8. Te soovite tutvuda Teie kohta juba kogutud andmetega. Näiteks õppemaksude tasumine, osavõtt õppetööst jmt.
 9. Te kandideerite meile tööle.
 10. Te sõlmite meiega töölepingu või teenuse osutamise lepingu.

Millist teavet me Teie kohta saame ja säilitame?

 1. Uudiskirja tellijate, üritustest osavõtjate, sotsiaalmeedia suhtluse korral kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress.
 2. Instituudis õppijate kohta: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, elukoha aadress, telefoninumber, isikukood, hariduskäik, tööalane tegevus ning registreerimisvormi täitmisel saadud ja vestlustel teada saadud muu eraeluline teave.
 3. Tööle kandideerimisel või töölepingu sõlmimisel avaldatud teave.

Mis eesmärgil me Teie kohta saadud teavet kasutame?

Isikuandmete töötlemisel lähtume „Täiskasvanute koolituse seadusest“, „Isikuandmete kaitse seadusest“, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest (GDPR ehk General Data Protection Regulation) ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest

Tööandjana töötleme Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ning Võlaõigusseaduse alusel sõlmitud lepingutega seotud isikute isikuandmeid.

Me kasutame Teie isikuandmeid uudiskirja saatmiseks ainult Teie nõusolekul eelnevalt kinnitatud e-posti aadressile. Teil on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, klõpsates uudiskirja jaluses olevale lingile või andes sellest teada e-posti aadressil info@holistictherapy.eu

Kui olete avaldanud soovi osaleda meie koolitusel, esitanud teabenõude, taotluse, märgukirja või pöördunud meie poole muul moel, näiteks telefoni teel, siis töötleme Teie isikuandmeid selles ulatuses, mis on vajalik meie põhitegevuse, täiskasvanute täienduskoolituste ja täiskasvanute vabahariduslike koolituste, läbiviimiseks. Kui olete asunud meie koolitusele õppima, siis on Teie isikuandmete töötlemise aluseks Holistika Instituudiga sõlmitud koolitusleping.

Tööandjana töötleme Teie isikuandmeid vastavalt Teiega sõlmitud töölepingule, töövõtulepingule või käsunduslepingule.

Kuidas me tagame Teie kohta saadud teabe konfidentsiaalsuse?

Me töötleme isikuandmeid põhiliselt elektrooniliselt ja väiksemas mahus ka paberkandjal. Me kinnitame, et hoolime Teie andmete turvalisusest andmebaasis ning andmetele juurdepääs on vaid neil töötajatel, kes on seotud lepinguga, mis kohustab hoidma klientide andmeid konfidentsiaalsena. Teie veebikülastuste kohta logifailidesse salvestuv  teave on piiratud ligipääsuga asutusesiseseks kasutamiseks.

Hoiame teie isikuandmeid nii kaua kui vaja, et täita antud dokumendis kirjeldatud eesmärke, välja arvatud juhul, kui seadusega on lubatud või nõutav pikem säilitustähtaeg.

Me ei müü ega jaga Teie isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel (näiteks raamatupidamisteenuse osutaja) või Teie enda huvides (näiteks Maksu- ja Tolliametile tulumaksutagastuse vormistamiseks). Me väljastame teavet asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Kuidas me tagame Teie kohta saadud andmete säilitamise turvalisuse?

Me rakendame asjakohaseid ja kaasaegseid tehnilisi vahendeid, mis on kooskõlas andmeturbe õigusnormidega. Kõik andmetöötlejatena tegutsevad teenusepakkujad on hoolikalt valitud ning me nõuame neilt ajakohaste ja asjakohaste meetmete kasutamist.

Me oleme sellest teadlikud, et andmete turvaliselt hoidmisel on kõige olulisem „inimfaktor“. Seepärast tegeleme nüüd ja ka edaspidi Holistika Instituudi töötajate koolitamisega, et neil oleksid isikuandmete töötlemise kohta vajalikud teadmised ja oskused neid teadmisi praktikas rakendada. Erinevatel töötajatel on juurdepääs ainult neile andmetele, mis on nende töös vajalikud. Paberdokumente või teisaldatavaid andmekandjaid hoiame nii, et neile on juurdepääs vaid asjassepühendatutel.

Teie õigused ja ligipääs andmetele

Tahame olla läbipaistvad andmete suhtes, mida me teie kohta hoiame. Teil on igal ajal õigus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta. Teil on õigus küsida koopiat oma andmetest, mida Holistika Instituut töötleb. Kui soovite teavet oma isikuandmete töötlemise kohta või koopiat oma andmetest, palun saatke meile digitaalselt allkirjastatud e-kiri aadressil info@holistictherapy.eu või allkirjastatud kiri postiga aadressil Holistika Instituut, Endla 15, 10122 Tallinn.

Teil on õigus oma andmeid uuendada ja parandada ja ka meie soovime olla kindlad, et Teie isikuandmed on korrektsed. Teil on õigus igal ajal oma andmeid uuendada. Te võite meil paluda parandada või eemaldada andmeid, mis Teie arvates on ebaõiged.

Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie enda antud nõusolekul ja Teil on igal ajal õigus meile antud nõusolek tagasi võtta.

Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui nende edasiseks töötlemiseks ei ole seaduslikku alust. Meil on õigus isikuandmete kustutamise asemel piirata nende töötlemist, kui see on vajalik seaduses sätestatud kohustuse täitmiseks. Meil on aga kohustus Teile sellistest piirangutest kohe teada anda.

Kelle poole pöörduda?

Holistika Instituut on Teie isikuandmete vastutav töötleja. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, palun võtke meiega ühendust:

Holistika Instituut OÜ, Endla 15, 10122 Tallinn, Eesti.
e-post: info@holistictherapy.eu

Telefon: 6372777

Teil on õigus pöörduda nõude võib kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole. Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee.

Käesolev dokument on koostatud 25.05.2018 ja sellesse dokumenti võib tulla muutusi.