TÄIENDMEDITSIINI VALDKONNAGA SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Maht 8 t kontaktõpet + 4 t iseseisvat tööd
Kokku 12 t
Õppejõud Ingeri Luik-Tamme
Eesmärk Õppijal on ülevaade täiendmeditsiini valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.
Õpiväljund
 • Tunneb õigusakte, mis reguleerivad täiendmeditsiini valdkonda.
 • Tunneb oma kutsetegevuse piire, oma õigusi ja kohustusi.
 • Oskab vältida vastutuse jagamisega seotud karisid oma kutsetöös.
Läbitavad teemad
 • Teenuse osutamise alused: Tervishoiuteenuste korraldamise seadused ja praktikas esinenud probleemid teenuse osutamisel antud valdkonnas (sh kutsetegevuse piirid, suunamiskohustus jne).
 • Lepinguõiguslikud küsimused – asjakohased õigusaktid (sh Võlaõigusseadus). Lepingu sõlmimine, piirangud, lepingu muutmine ja lõpetamine.
 • Lepingust tulenevad olulisemad kohustused – teavitatud nõusoleku küsimise kohustus (millest teavitada, kuidas teavitada, keda teavitada, eelkõige alaealiste puhul), dokumenteerimiskohustus, saladuse hoidmise kohustus ja andmekaitse.
 • Vastutus – vastutuse alused ja eeldused, vastutuse jagunemine, vaidluste lahendamine.

Kirjalikus materjalis on iga teema juures õigusaktide loetelu ja viited kohtulahenditele.

Iseseisev töö Kirjanduse läbitöötamine. Kohtulahendite uurimine.
Meetodid Loengud, loetud materjali ühisarutelud, rühmatööd.
Sooritamise nõuded Osalemine õppetöös 80% ulatuses, kodutöö sooritamine, osavõtt aruteludest ja rühmatöödest. Teadmiste kontroll valikvastustega testiga.
Õppematerjal
 • Kirjalik materjal õppejõult.
 • Luik-Tamme, I. Teavitamine kuld, vaikimine …? SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Leht, 2011.
 • Luik-Tamme, I. Patsiendiseaduse eelnõust. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Leht, 2011.
 • Luik-Tamme, I. Kes teavitaks arsti ravimiuuringutega kaasnevatest võimalikest (juriidilistest) kõrvalnähtudest? Lege Artis, 2011.
 • Luik-Tamme, I. Kogu Euroopas on arstid mures hagide kasvu pärast. Meditsiiniuudised, 2011.