2. aste: Holistiline regressiooniteraapia

Koolituse 2. astmes omandatakse holistilise regressiooni terapeudi tööks vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Koolitus sobib ka neile, kellel polesoovi saada terapeudiks, kuid kes tahavad parandada inimestega töötamise oskusi ning on huvitatud koolitusel õpitud töövõtete ja teadmiste sulandamisest oma kutsetööga. Koolituse 2. aste eeldab esimese aasta, st holistilise treeningu nõuetekohast lõpetamist.

Terapeudi töö eesmärgiks on aidata inimestel saavutada heaolu, optimaalset elukvaliteeti. Elukvaliteet ja tervislik seisund paraneb, kui muutub inimese mõtteviis, elustiil ja käitumine. Terapeut aitab kliendil leida heaolu puuduse või terviseprobleemide põhjused ning teha just selliseid muutusi, mis aitavad sisemise tasakaalu leida või taas luua. Kui paraneb tervis ja enesetunne, tõuseb ka elukvaliteet.

 • Koolituse lõppedes on õppija omandanud täiendmeditsiini ja loodusravi tippspetsialisti töös vajalikud kompetentsid. Kutseeksami sooritanu saab holistilise regressiooni terapeudi kutse.
 • Koolitus kuulub Ülemaailmse Regressiooniteraapia Assotsiatsiooni (Earth Association for Regression Therapy EARTh) poolt tunnustatud koolitusprogrammide hulka.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) avalikust registrist.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, uus täiskasvanute koolituse seadus ei sätesta, see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.
Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

 

Koolitusest

Holistilise regressiooni terapeut aitab inimestel saavutada heaolu, optimaalset elukvaliteeti. Elukvaliteet paraneb koos muutustega tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses. Holistilise regressiooniteraapia protsessi on haaratud inimene tervikuna, sest holistilised rännakud sisemaailma võimaldavad töötada nii keha, meele, hinge kui vaimuga. Terapeut aitab kliendil uurida oma sisemaailma holistilistel rännakutel, leida minevikust üles oma probleemide algpõhjused. Üheskoos töötatakse läbi olukorrad, kust probleemid alguse on saanud ja vabastatakse minevikus kinnikiilunud tunde- ja mõttemustreid, inimesed jõuavad iseendale lähemale ja tervenevad.

Tutvu õppekavaga

Meditsiin on kaua keskendunud vaid haigustele, haiguste diagnoosimisele ja ravimisele. Uued arengud rahvatervise valdkonnas on toonud haigusekeskse patogeneesi mudeli kõrvale tervisekeskse salutogeneesi mudeli. Küsimuse „Kuidas diagnoosida ja ravida haigusi?“  kõrval küsitakse „Kuidas säilitada tervist?“

Lihtsam on haigusi ennetada kui haigeid inimesi terveks teha ja seepärast pööratakse tervishoius üha rohkem tähelepanu ennetamistegevusele. Aina olulisemaks peetakse inimese enda vastutust oma tervise ja heaolu eest. Inimene pole mitte ainult objekt, kelle tervist parandatakse, ta on iseenda tervendaja, kelle tervis paraneb ja elukvaliteet tõuseb, kui ta muudab oma mõtteviisi, hoiakuid ja tegevust.

Tekkinud on vajadus spetsialistide järgi, kes oskavad inimesi aidata mitte ainult siis, kui tervis juba tõsiselt korrast ära, vaid oskavad olla abiks vajalike muutuste tegemisel juba enne kui haigused jõuavad tekkida. Harjumuste ja eluviiside muutmisest tulemusrikkam on muutuste tegemine isiksuse tasandil, st sisekonfliktide teadvustamine ja läbitöötamine ning uskumuste muutmine. Holistilise regressiooni terapeudid on saanud ettevalmistuse, et oma klientidele just sellist abi pakkuda.

Holistilise regressiooni terapeudi töö põhimõtted:

 • Terapeudi eesmärgiks on abistada klienti tema psüühilise ning selle kaudu kehalise ja sotsiaalse heaoluseisundi saavutamisel.
 • Terapeut lähtub oma töös kliendi eesmärgist ja teabest, mis teraapia käigus esile tuleb.
 • Teraapia aluseks on põhjuse ja tagajärje seoste uurimine ja väljaselgitamine. Ta aitab kliendil leida ja teadvustada probleemide põhjuseks olevaid sisekonflikte ning neid lahendada käitumuslikul, emotsionaalsel, füüsilisel, mentaalsel ja suhete tasandil.
 • Terapeut juhendab klienti teraapiaprotsessis saadud uue informatsiooni ellu integreerimisel ja terviklikkuse poole liikumisel.
 • Terapeudi fookus on positiivsel, ta toetab klienti kasutamata potentsiaali teadvustamisel ja julgustab oma ressursse kasutama.
 • Terapeut lähtub oma tegevuses põhimõttest, et klient on võrdne koostööpartner ning kliendi enda vastutus on muutuste ja tervenemise aluseks.
 • Iga klient on unikaalne ja terapeut valib just antud kliendile sobiva lähenemise ja töövõtted.
 • Terapeut järgib eetikakoodeksit.

Koolituse 2. astmes õpitakse erialaaineid ja üldaineid.
Terapeudikoolituse põhirõhk on erialaainetel. Kõige suurem maht on holistilise regressiooniteraapia meetodi õppimisel ja tehnikate harjutamisel. Erialaainete hulka kuuluvad ka terapeudi eetika, samuti metameditsiini alused ja süsteemne perekonnakäsitlus.

Üldained annavad tulevasele terapeudile vajalikud baasteadmised meditsiini ja psühholoogia alal. Õpitakse inimese anatoomiat ja füsioloogiat, psühhopatoloogiat, üldpsühholoogiat. Samuti antakse ülevaade kutsealaga seonduvatest õigusaktidest. Üldteadmisi saavad õppijad ka erinevatest teraapiasuundadest – tutvustatakse erinevaid täiendmeditsiini ja loodusravi suundi ja ka erinevaid suundi psühhoteraapia valdkonnas.

Eneseteraapia on kogu väljaõppe jooksul olulisel kohal. Koolituse 2. astmes jätkub tulevase terapeudi töö iseendaga, omaenda probleemide ja sisekonfliktide lahendamine.

Tutvu õppekavaga

Kuna harjutamine teeb meistriks, pühendatakse koolituse teisel aastal tublisti aega harjutamisele praktikumides. Alates esimesest moodulist läheb harjutamine lahti. Kolmandal aastal jätkub teoreetiliste teemade läbivõtmine ja praktiliste harjutuste tegemine, kuid põhirõhk on iseseisval teraapiatööl klientidega ja supervisioonil. Grupidiskussioonide oluliseks teemaks on abistaja eetika. Neljandal aastal toimub teadmiste laiendamine, tulevased terapeudid teevad oma kliendipraktikat ja aasta kõige mahukamaks õppeaineks on supervisioon.

Koolituse lõpetanu oskab abistada kliente optimaalse elukvaliteedi saavutamisel, aidates juhtida muutusi klientide tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses ning:

 • Oskab hinnata kliendi seisundit, koguda klienti puudutavat teavet ja seda dokumenteerida (märkmed, genogramm).
 • Oskab luua kontakti kliendiga ja sõlmida vastastikuseid kokkuleppeid.
 • Oskab planeerida teraapiatsüklit ja seda läbi viia ning teha kokkuvõtteid.
 • Oskab läbi viia terapeutilist vestlust, valdab verbaalseid tehnikaid (tähelepanuoskused, mõjutamisoskused, terapeutilise suhte kvaliteeti mõjutavad oskused).
 • Oskab läbi viia holistilist rännakut ja teisi spetsiifilisi tehnikaid.
 • Tunneb klienditeeninduse aluseid.

Koolituse lõppedes on õppija omandanud holistilise regressiooni terapeudi töös vajalikud kompetentsid.

Õppekava

Holistika Instituudi tegevuse eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ja vastutust oma tervise säilitamisel ja terviseprobleemide ennetamisel ning kaasa aidata Eesti inimeste heaolu tõstmisele ja elukvaliteedi paranemisele.

Koolituse kogupikkuseks on 4 aastat. Koolitus koosneb kahest astmest:

1. aste: Holistiline treening: 1 aasta ja 2 kuud

2. aste: Holistiline regressiooniteraapia: 3 aastat

Õppeaastate nimetused:

Holistiline treening – Õppeaasta 1

Holistiline regressiooniteraapia 1 – Õppeaasta 2

Holistiline regressiooniteraapia 2 – Õppeaasta 3

Holistiline regressiooniteraapia 3 – Õppeaasta 4

Koolituse 2. astme õppekava eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud pädevused tööks holistilise regressiooni terapeudina.

Koolituse 2. astme läbimisel õppija:

 1. Tunneb holistilise regressiooniteraapia teoreetilisi aluseid ja toimemehhanisme ning oskab läbi viia holistilist regressiooniteraapiat klientidega.
 2. Tunneb holistilise inimesekäsitluse kaasaegseid teooriaid ja selles valdkonnas teostatud teaduslikke uurimusi.
 3. Tunneb tervikliku tervisekäsitluse aluseid, oskab analüüsida tervisemõjurite toimet ning nende põhjuslikke seoseid tervise ja elukvaliteediga.
 4. Mõistab terviseprobleemide ennetamise põhimõtteid ja oskab neid rakendada holistilise regressiooniteraapia protsessis.
 5. Mõistab terviseprobleemide tekkemehhanismi metameditsiini põhimõtete valguses.
 6. Tunneb süsteemse perekonnakäsitluse aluseid, mõistab perekonna osa inimese kujunemisel ja oskab analüüsida kliendi probleemi seoses tema perekondliku taustaga.
 7. Analüüsib kliendi vajadust teraapia järgi, tunneb holistilise regressiooniteraapia näidustusi ja vastunäidustusi, oskab rakendada kliendi võimestamise võtteid teraapiaprotsessis.
 8. Analüüsib kriitiliselt oma terapeuditegevust ja hindab seda lähtudes eetilistest printsiipidest.
 9. Tunneb klienditeeninduse aluseid.
 10. Teab inimese kõigi organsüsteemide talitlust, tunneb nende omavahelist koostööd ja oskab organismis toimuvaid protsesse holistiliselt käsitleda.
 11. Analüüsib iseennast ja ümbritsevat maailma üldpsühholoogia printsiipidest ja käsitlustest lähtuvalt.
 12. Tunneb õigusakte, mis reguleerivad täiendmeditsiini valdkonda.
 13. Tunneb täiendmeditsiini erinevaid valdkondi ja psühhoteraapia erinevate suundade põhiseisukohti ja meetodeid.

Õppeained

Lühend  Õppeaine nimetus
HOL Holistiline inimeseõpetus 2. osa
HRT Holistilise regressiooniteraapia meetod ja tehnikad
EE Holistilise regressiooni terapeudi eetika
META Metatervise alused
SÜS Süsteemne perekonnakäsitlus
KRIIS Psühholoogiline abi traumade ja kriiside puhul
TRANS Transpersonaalne psühholoogia ja teraapia
FÜS Inimese anatoomia ja füsioloogia
PAT Psühhopatoloogia
ÜPS Üldpsühholoogia alused
ÕIGUS Täiendmeditsiini valdkonnaga seonduvad õigusaktid
ETS Erinevad teraapiasuunad
PRAKTIKA 2 ATV Praktika 2: ATV 2 Arengut toetav vestlus arhetüüpide juurutamise protsessis
PRAKTIKA 3 HRT Praktika 3: Holistiline regressiooniteraapia
SUP     Supervisioon
TERAAPIA Eneseteraapia
KURSUSETÖÖD
KUTSEEKSAM
Kursusetööd
Lõpueksam/kutseeksam

 

Tutvu õppekavaga

Õpingute lõpetamise nõuded

Õppija on lõpetanud koolituse 2. astme ja saab lõputunnistuse kui ta on:

 • igas õppeaines osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80% ulatuses, välja arvatud supervisioon neljandal õppeaastal, mis tuleb läbida täies mahus;
 • läbi teinud kõik õppemoodulite ajal toimuvad praktikumid, kus harjutatakse holistilist rännakut;
 • esitanud erialaainete kirjalikud tööd õppejõudude poolt määratud tähtajaks ning sooritanud testid ja arvestused;
 • sooritanud arvestused üldainetes, hindamine toimub õppeainepõhiselt;
 • esitanud kursusetööd tähtaegselt ning nõutud tasemel;
 • väljaspool õppepäevi läbi teinud eneseteraapia nõutud mahus (vähemalt neli 3-tunnist holistilise regressiooniteraapia seanssi iga õppeaasta kohta), kokku 16 seanssi nelja õppeaasta jooksul ja esitanud igal õppeaastal eneseteraapia voldiku koolituslepingus sätestatud tähtajaks;
 • sooritanud väljaspool õppepäevi nõutud mahus ATV (arengut toetav vestlus) praktika ja esitanud iga praktikaseansi kohta raporti koolituslepingus sätestatud tähtajaks;
 • sooritanud väljaspool õppepäevi holistilise regressiooniteraapia kliendipraktika nõutud mahus ja esitanud klientide poolt täidetud tagasiside vormid;
 • esitanud lõputöö „Kirjalik juhtumianalüüs“ tähtaegselt, see on sooritatud nõutud tasemel ja saanud kaitsmisel positiivse hinnangu.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid :

 1. Holistika Instituudi 2. astme lõputunnistus ja selle juurde kuuluva lisana õiend, mis kajastab õppekava täitmise tulemusi nii eesti kui inglise keeles. Juhul, kui õppija pole täitnud kõiki õpingute lõpetamise nõudeid, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse talle tõend koolituses osalemise kohta.

Vastuvõtt

Järgmine terapeudikoolituse grupp alustab tööd 2020. aasta septembris. Vastuvõtt on avatud.

Koolituse 2. astmesse saavad kandideerida need, kellel koolituse 1. aste Holistiline treening on lõpetatud. Vastuvõtul rakendatakse 3 vastuvõtunormi:

Vastuvõtunorm 1:  kandidaadil on kõrgharidus tervishoiu, psühholoogia, pedagoogika või sotsiaaltöö valdkonnas. 
Vastuvõtunorm 2: 
 kandidaadil on kõrgharidus, kuid mitte tervishoiu, psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö valdkonnas.
Vastuvõtunorm 3: 
 kandidaadil on keskharidus, kuid varasem õpi- ja töökogemus on piisav, et kandideerida koolituse teise astmesse.

Rakendame õppijate vastuvõtul VÕTA-t (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine). Vastuvõtul arvestame peale akadeemilise hariduse õppijakandidaadi:

 1. Informaalset õpet sh. töökogemust;
 2. Mitteformaalset õpet sh. täiendkoolituste läbimist;
 3. Välismaal omandatud õpingute- ja töökogemust;
 4. Enesearengut;
 5. Isiksuslikku küpsust ja sobivust terapeuditööks.

Loe lähemalt: “Vastuvõtunormid koolituse 2. astmesse”

 

Vastuvõtu käik:

 1. Dokumentide esitamine.

   

  • Sooviavalduse esitamine. Täida registreerumisvorm meie kodulehel, vali koolitus: Holistiline regressiooniteraapia. Küsimuste korral saada meil aadressil info@holistika.ee või helista 6372777.
  • Haridustaset tõendavad dokumendid: diplom, akadeemiline õiend või hinneteleht.
   Kui õppija taotleb vastuvõttu normide 2 ja 3 alusel, siis koostab õppijakandidaat portfoolio. Juhendi, mis on abiks portfoolio koostamisel, saadame peale sooviavalduse täitmist.
  • Kaaskiri, milles on vastuvõtul esitatud dokumentide loetelu.
  • Vestluse käigus selgitatakse välja kandidaadi motivatsioon ja sobivus terapeudi väljaõppesse. Muuhulgas võetakse arvesse kandidaadi refleksiooni enesearengust esimesel õppeaastal ja esimesel õppeaastal praktiseeritud ATV (arengut toetav vestlus) tulemusi.

   

 2. Vestlus vastuvõtukomisjoni liikmetega.
 • Vestluse käigus selgitatakse välja kandidaadi motivatsioon ja sobivus terapeudi väljaõppesse. Muuhulgas võetakse arvesse kandidaadi refleksiooni enesearengust esimesel õppeaastal ja esimesel õppeaastal praktiseeritud ATV (arengut toetav vestlus) tulemusi.

Vabastus üldainetest: Õppijal on võimalik taotleda vabastust üldainetest juhul, kui ta on varasemate õpingute käigus need õppeained läbinud ning esitab selle kohta vastavad dokumendid.

Vaata ka: “Vastuvõtunormid koolituse 2. astmesse”

Maksumus

Õppeaasta 1 maksumust vaata siit.

Õppeaasta 2 maksumuseks koos käibemaksuga on 2720 eurot. Õppemaksu saab tasuda ühekorraga või neljas osas või igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa. Maksegraafiku järgi tasumisel kantakse enne õppeaasta algust üle ettemaks 245 eurot ja seejärel 11 osamakset á 225 eurot kuus

Õppeaasta 3 maksumuseks koos käibemaksuga on 2890 eurot. Õppemaksu saab tasuda ühekorraga või neljas osas või igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa. Maksegraafiku järgi tasumisel kantakse enne õppeaasta algust üle ettemaks 272 eurot ja seejärel 11 osamakset á 238 eurot kuus.

Õppeaasta 4 maksumuseks koos käibemaksuga on 2750 eurot.  Õppemaksu saab tasuda ühekorraga või neljas osas või igakuise pangaülekandega osamaksete kaupa. Maksegraafiku järgi tasumisel kantakse enne õppeaasta algust üle ettemaks 230 eurot ja seejärel 12 osamakset á 210 eurot kuus.

Holistika Instituut viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 209059 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses.
Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui instituudis õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult reaalselt makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Koolituse õppemaks on tasu õppetöö ja õppematerjalide eest. Iga mooduli juurde kuuluvad eestikeelsed õppematerjalid, 40–60 lk. mooduli kohta. Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused, sealhulgas eneseteraapia, õpperaamatud, transport ja toitlustamine ning majutus- ja toitlustuskulud suvelaagrite ajal, katab õppija ise.
Vastuvõtul sõlmib koolituses osaleja Holistika Instituudiga lepingu. Leping sõlmitakse õppeaastate kaupa iga õppeaasta alguses.

Koolituse käigus tehtavate lisakulutuste ligikaudne arvestus:

Eneseteraapia koolituse 2. astmes

Koolitusest osavõtjad saavad teraapiaseansse holistilise regressiooni terapeutide juures soodushinnaga 62 eurot 2–3-tunnilise seansi eest (norm. hind 70–125 eurot).

Õppeaasta 2 jooksul 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi soodushinnaga á 62 eurot, kokku 248 eurot.
Õppeaasta 3 jooksul 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi soodushinnaga á 62 eurot, kokku 248 eurot.
Õppeaasta 4 jooksul 4 holistilise regressiooniteraapia seanssi soodushinnaga á 62 eurot, kokku 248 eurot.

Raamatud

 • Holistiline treening: umbes 120 eurot.
 • Holistiline regressiooniteraapia: umbes 130 eurot.

Suvelaagrid

 • Suvelaagrid toimuvad turismitaludes. Hind ööbimise ja toitlustamise eest on olnud vahemikus 50–55 eurot päevas, kogu laagri eest ca 280 – 340 eurot.

NB! Kodulehel toodud hinnad võivad muutuda! 

Kirjandus

HOLISTILISE MAAILMA- JA INIMKÄSITLUSE ALUSED

HOLISTILINE INIMESEÕPETUS

 • Eberth, Marina. Holistiline treening. HT moodulid 1 – 8. Õppematerjal.
 • Eberth, Marina. Holistiline regressiooniteraapia. Moodulid 1–13. Õppematerjal.
 • Eberth, Marina. Minateadvuse areng. Õppematerjal.

HOLISTILISE REGRESSIOONITERAAPIA MEETOD JA TEHNIKAD

METAMEDITSIIN

 • Metameditsiin: Haiguste ülevaade. Kursuse materjal. Trine Helgerud, Bent Madsen, Dagfrid Kolås. Metameditsiin: Loodusseadused ja loomulik tervenemine.
 • Rob van Overbruggen. Psüühika tervendav jõud: Vähi psühholoogilise täiendravi mudelid. Menu, 2011.

EETIKA

SÜSTEEMNE PERETERAAPIA

 • Tommy Hellsten. Olla lapsevanem. Pilgrim, 2007.
 • Wilfried Nelles. Tegelikkuse tervendav jõud. Väike Vanker, 2010.
 • Tiiu Boltzmann. Perekonna varjatud seadused. Suhete käsiraamat sünnist surmani. Väike Vanker, 2013.

PRAKTIKA 1: ATV ehk ARENGUT TOETAV VESTLUS

 • Eberth, Marina Paula. ATV kolmele: Juhend arengut toetava vestluse harjutamiseks, 2011. Õppematerjal.

INIMESE ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA

 • P-H. Kingissepp „Inimese füsioloogia”.
 • Watson, C., Kirkcaldie, M., Paxinos, G. „The Brain: An Introduction to Functional Neuroanatomy”. Elsevier Inc, 2010.

PSÜHHOPATOLOOGIA

ÜLDPSÜHHOLOOGIA

 • Bachmann, T., Maruste, R. Psühholoogia alused. Tallinn: Ilo, 2003.
 • Seligman, M. Ehe õnn. Tallinn: Pilgrim, 2008.

TÄIENDMEDITSIINI VALDKONNAGA SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

 • Kirjalik materjal õppejõult.
 • Luik-Tamme, I. „Teavitamine kuld, vaikimine …?“ SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Leht, 2011
 • Luik-Tamme, I. „Patsiendiseaduse eelnõust“ SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Leht, 2011
 • Luik-Tamme, I. „Kes teavitaks arsti ravimiuuringutega kaasnevatest võimalikest (juriidilistest) kõrvalnähtudest? Lege Artis, 2011
 • Luik-Tamme, I. „Kogu Euroopas on arstid mures hagide kasvu pärast“ Meditsiiniuudised, 2011.

ERINEVAD TERAAPIASUUNAD

 • Tokosz Karasu. Psychotherapies: An overview. American Journal of Psychiatry, 1977, 134 (8), 851 – 864. Tõlge eesti keelde: Erinevad psühhoteraapia suunad.
 • Transpersonaalse psühhiaatria ja psühholoogia tekstikogumik. Scotton B.W., Chinen A.B., Battista J.R.(Toim). ESTRA, 2011.
 • Roger Walsh ja Frances Vaughan „ Egost kõrgemale“. Väike Vanker, 2007.
 • Ken Wilber „Kõiksuse lühilugu“. ESTRA 2013.
 • Ralph Metzner. Alkeemiline kaemus: hingetarkuse kasutamine tervendamiseks ja juhiste saamiseks. ESTRA, 2012.
 • Ralph Metzner. Meeleruum ja ajavoog: Teadvusseisundite mõistmine ja oskus neid kasutada. ESTRA, 2012

 

Koolituskalender

GRUPP HRT 20 – 2. kursus, erialaaineid õpetavad  Heili Laido ja Marina Paula Eberth

2020

HRT Moodul 1: 10.– 13. september, 4 päeva
FÜS 1 + PAT 1: 17.– 18. oktoober, 2 päeva
HRT Moodul 2: 26.– 29. november, 4 päeva

2021

FÜS 2 + PAT 2: 09.–10. jaanuar, 2 päeva
HRT Moodul 3: 04.–07. veebruar, 4 päeva
FÜS 3 + PAT 3: 13.–14. märts, 2 päeva
FÜS 4 + PAT 4: 10.–11. aprill, 2 päeva
HRT Moodul 4: 06.–09. mai, 4 päeva
FÜS 5 + PAT 5: 12.–13. juuni, 2 päeva
HRT Moodul 5: 11. – 16. juuli, suvelaager 6 päeva

 

GRUPP HRT 19 – 3. kursus, erialaaineid õpetavad Katariina Liisa Martens ja Marina Paula Eberth

2020

HRT M6: 24.–27. september 2020, 4 päeva
HRT M7 + EE1 0,5: 05.–08. november, 4 päeva
HRT DEMO: 05.–06. detsember, 2 pikka päeva 9.30 – 19.00

2021

HRT M8: 20.–26. jaanuar, 7 päeva
EE2 0,5 + ÕIGUS 0,5+ ETS 1 + ETS 1: 12.–14. veebruar, 3 päeva
EE3 0,5 + ÕIGUS 0,5 + ETS1: 19.–20. märts, 2 päeva
ETS 0,5 + SÜS 0,5 + ETS 0,5 + SÜS 0,5 + EE4 0,5: 09.–11. aprill, 2,5 päeva
EE5 0,5 + SÜS 0.5 + ETS 0,5 + SÜS 0,5 + ETS 0,5: 14.–16. mai, 2,5 päeva
HRT M9: 04.–06. juuni, 3 päeva
HRT M10: 18.–22. juuli suvelaager, 5 päeva

KURSUSETÖÖ „Seansi salvestuse analüüs“ esitamise tähtaeg on 1. august 2021.
Kliendipraktika sooritamise ja tagasiside vormide esitamise tähtaeg on 15. august 2021.
Eneseteraapia voldiku esitamise tähtaeg on 15. august 2021.

 

GRUPP HRT 18 – 4. kursus, erialaaineid õpetab Heili Laido ja assistent on Tiina Pedak

2020

HRT M11: 01.–04. oktoober 2020, 4 päeva
1.TRANS 0,5 + KRIIS 0,5 + SUP 1:  31. oktoober –01. november, 2 päeva
2.TRANS 0,5 + KRIIS 0,5 + SUP 1: 05.–06. detsember, 2 päeva

2021

TRANS3 0,5 + SUP 0,5 + SUP 1 : 09.–10. jaanuar 2021, 2 päeva
TRANS4 0,5 + SUP 0,5 + SUP 0,5 + ÕIGUS 0,5 + ETS 1 + ETS 1: 11.– 14. veebruar, 4 päeva
SUP 0,5 + ÕIGUS 0,5 + ETS 1 + TRANS5: 19.–21. märts, 2.5 päeva
SÜS 0,5 + ETS 0,5 + SÜS 0,5 + ETS 0,5 + SUP1:  09.–11. aprill, 3 päeva
SUP 1 +  SÜS 0.5 + ETS 0,5 + SÜS 0,5 + ETS 0,5: 14.–16. mai, 3 päeva
SUP 1+ SUP 1: 05.– 06. juuni, 2 päeva
HRT M12: 27.juuni – 01. juuli, 5 päeva , Suvelaager

Supervisioonikursuse mahuks on 72 ak tundi grupisupervisiooni + 2 korda á 1 tund (60 minutit) individuaalset supervisiooni.
Lõpueksam
Lõputöö  esitamise tähtaeg on 6. september 2021
Pidulik lõpuaktus toimub reedel 29. oktoobril 2021

 

GRUPP HRT 19 – 2. kursus, erialaaineid õpetavad  Katariina Martens ja Marina Eberth

2019

HRT Moodul 1: 19.– 22. september, 4 päeva
FÜS 1 + PAT 1: 19.– 20. oktoober, 2 päeva
HRT Moodul 2: 28. november– 01. detsember, 4 päeva

2020

FÜS 2 +PAT 2: 11.–12. jaanuar, 2 päeva
HRT Moodul 3: 06.–09. veebruar, 4 päeva
FÜS 3+PAT 3: 21.–22. märts, 2 päeva
FÜS 4+PAT 4: 18.–19. aprill, 2 päeva
HRT Moodul 4: 14.–17. mai, 4 päeva Moodul jääb ära!
HRT Moodul 4: 28.–31. mai, 4 päeva (Uus kuupäev!)
FÜS 5 +PAT 5: 13.–14. juuni, 2 päeva
HRT Moodul 5: 12. – 17. juuli, suvelaager 6 päeva


GRUPP HRT 18 – 3. kursus, erialaaineid õpetavad Heili Laido ja Marina Eberth, assistent on Tiina Pedak

2019

HRT M6: 05.–08. september 2019, 4 päeva
HRT M7 + EE1 0,5: 14.–17. november, 4 päeva
HRT DEMO: 7.–8. dets, 2 pikka päeva 9.30 – 19.00

2020

HRT M8: 15.–21. jaanuar, 7 päeva,
2.EE 0,5+ 1.META +1.PSÜH : 07.–09. veebruar, 2,5 päeva
3.EE 0,5 + 2.META +2.PSÜH: 13.–15. märts, 3 päeva
4.EE 0,5+ 3.META +3.PSÜH: 03.–05. aprill, 2 päeva
5.EE 0,5 + 4.META +4.PSÜH: 08.–10. mai, 2,5 päeva
HRT M9: 05.–07. juuni, 3 päeva
HRT M10: 02.–06. august suvelaager, 5 päeva

KURSUSETÖÖ „Seansi salvestuse analüüs“ esitamise tähtaeg on 1. august 2020
Kliendipraktika sooritamise ja tagasiside vormide esitamise tähtaeg on 15. august 2020
Eneseteraapia voldiku esitamise tähtaeg on 15. august 2020


GRUPP HRT 17 – 4. kursus, erialaaineid õpetab Katariina Martens, assistent on Tania Haasma

2019

HRT M11: 10.–13. oktoober 2019, 4 päeva
1.TRANS 0,5 + SUP 1,5:  02.–03. november 2019, 2 päeva
2.TRANS 0,5 + SUP 1,5:  07.–08. detsember 2019, 2 päeva

2020

SUP 0,5 + 1.KRIIS 0,5 + SUP1: 18.–19. jaanuar 2020, 2 päeva
1.META + 1.PSÜH: 08.–09. veebruar, 2 päeva
3.TRANS 0,5+ 2.KRIIS 0,5 +SUP 1+  2.META + 2.PSÜH: 12.–15. märts, 4 päeva
4.TRANS 0,5 + SUP 0,5 + 3.META + 3.PSÜH: 03.–05. aprill, 3 päeva
TRANS5 0,5+ SUP 1 + 4.META + 4.PSÜH: 07.–10. mai, 3,5 päeva
SUP 1+ SUP 1: 06.–07. juuni, 2 päeva
HRT M12: 05.–09. juuli, 5 päeva

Supervisioonikursuse mahuks on 72 ak tundi grupisupervisiooni + 2 korda á 1 tund (60 minutit) individuaalset supervisiooni.
Lõpueksam
Lõputöö  esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2020
Pidulik lõpuaktus toimub reedel 18. detsembril 2020


Esimeses lennus lõpetas  juulis 2006, õppekava läbis 
15 terapeuti.

Teine lend  lõpetas aastal 2010 ja tunnistuse sai 24 terapeuti.

Kolmas terapeutide lend lõpetas 2012. a, tunnistuse sai 27 terapeuti.

Neljas lend lõpetas 2014. aastal, tunnistuse sai 14 terapeuti.

Viies lend lõpetas detsembris 2015, tunnistuse sai 12 terapeuti.

Kuues lend lõpetas väljaõppe oktoobris 2016, tunnistuse sai 12 terapeuti.

Seitsmes lend lõpetas väljaõppe oktoobris 2017, tunnistuse sai 9 terapeuti.

Kaheksas lend lõpetas väljaõppe oktoobris 2018, tunnistuse sai 13 terapeuti.

Üheksas lend lõpetas väljaõppe novembris 2019, tunnistuse sai 10 terapeuti.


1. aste Holistiline treening2. aste: Holistiline regressiooniteraapia


Millise kooli, ülikooli või muu õppeasutuse oled lõpetanud ja millal?Lühike ülevaade tööalasest tegevusestMillised on sinu arvates su tugevad küljed ja/või positiivsed omadused?Kuidas jõudis esimest korda sinuni info Holistika Instituudi koolituste kohta?

Olen tutvunud Isikuandmete töötlemise põhimõtetega Holistika Instituudis ja registreerides end koolitusele annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.